1252 - Pasientvurdering hos legekontor / legevakt


K-18119 - Hastegrad Akuttpoliklinikk

Ny flyt på kirurgisk akuttpoliklinikk Skien og Notodden sykehus 

Kirurgisk akuttpoliklinikk er lokalisert som en del av akuttmottaket ved Sykehuset i Skien og Notodden. Her vurderes og behandles akutte skader med mistanke om brudd/seneskade, akutte sårskader og abscesser. 

Både Skien og Notodden har ortopedisk akuttfunksjon, men kun Skien har plastikkirurgisk akuttfunksjon som dekker håndskader, brannskader, hudskader i ansikt. 

Barn under 15 år med enklere problemstillinger kan etter konferanse med lege vurderes på Notodden.

Akuttpoliklinikken har i dag overkapasitet fra morgenen av, mens utover kvelden/natten er det ofte lengre ventelister. De som blir sittende lenge å vente er de med mindre skader slik som kontusjoner, distorsjoner og enklere brudd da andre pasienter må prioriteres. Ikke sjeldent ender vi med å måtte sende disse pasientene hjem med beskjed om å komme tilbake påfølgende dag. Dette er en ugunstig situasjon for både pasienten og behandlere ved sykehuset.  

Etter modell fra andre sykehus legger vi nå om driften og innfører åpningstider på akuttpoliklinikken. Åpningstiden vil være fra 08.00 – 20.00. Dersom pasienten ikke kan møte til vurdering innen disse åpningstider bes henviser be pasienten møte påfølgende dag. Det anbefales da at pasienten møter fra morgenen av for å unngå lenger ventetid. 

Ved akutt behandlingstrengende skade som vurderes å måtte behandles utenfor åpningstiden vil pasienten kunne sendes til akuttmottaket etter konferering med ortopedisk/plastikkirurgisk/gastrokirurgisk bakvakt. 

Skader som ikke bør vente til påfølgende dag innebærer: 

  • Brudd med større feilstillinger. 
  • Åpne brudd. 
  • Luksasjoner av ledd. 
  • Skade med nevrologiske utfall, nedsatt distal sirkulasjon eller truet hud. 
  • Større sårskader/urene sår som ikke lar seg behandle i primærhelsetjeneste. 
  • Håndskader med tegn til seneskade. 
  • Infeksjoner med klinisk påvirket pasient. 
  • Alle brannskader bør konfereres med LiS2/3 plastikkirurg samme dag. 


Ved skader som kan vente anbefales generelt å behandle etter PRICE prinsippene (Protection, Rest, Ice, Compression and Elevation) over natten.

LiS 2/3 i de respektive fag kontaktes ved usikkerhet rundt behandling via sentralbord - telefon: 3500 3500.